woensdag 8 april 2009

visietekst
De samenleving is in crisis. Financiële markten storten in, banken gaan over kop, bedrijven sluiten, politici krijgen de zaak niet onder controle en houden krampachtig vast aan de macht,... De architecten van dit psychotische systeem landen met een gouden parachute, voor de overgrote meerderheid zal de landing harder zijn…Hoog tijd om de oorzaak van dit alles in vraag te stellen. Crises zijn een onderdeel van het kapitalisme aangezien er geen enkele logica achter de groei-en-winst-maken-ideologie van het systeem zit. Als een totalitair wezen is het steeds op zoek naar nieuwe markten en sectoren om de groei te waarborgen. Alles, de natuur, mensen, dieren worden als citroenen uitgeperst en hun waarde wordt afgemeten aan hun economische bruikbaarheid om vervolgens al dan niet op de schroothoop te belanden. Als een spons zuigt het kapitaal het leven en alle aspecten van het mens-zijn op. Wat overblijft is een zure, verrechtste en onmenselijke maatschappij.
Enerzijds is de productiviteit van de mensheid nog nooit zo groot geweest als vandaag; anderzijds zien we dat de wereldwijde ongelijkheid nooit eerder zo schrijnend was. Kapitalisme is een systeem dat steunt op uitbuiting en dat slechts enkelen ten goede komt. Wat sociaal-democraten en vakbonden ook mogen beweren, meer jobs en koopkracht zullen aan deze situatie niets veranderen. Het enige dat meer jobs en koopkracht kunnen bieden is de mogelijkheid om langer en harder te werken en meer overbodige consumptieartikelen aan te schaffen. De saaiheid van het bestaan wordt even iets draaglijker, maar loonslaven zullen we blijven. Als we de ‘vrije’ markt niet fundamenteel in vraag durven stellen kiezen we de kant van een samenleving die steeds donkerder zal worden.

Vernietig het kapitalisme! We zijn klaar voor de vrijheid!


Het komt er vandaag niet op aan het kapitalisme te hervormen, we moeten het voor eens en voor altijd vaarwel zeggen. De eindeloze pogingen van de politieke partijen en vakbonden om binnen de huidige economische orde veranderingen aan te brengen hebben geen zoden aan de dijk gebracht. Hun tactieken zijn verouderd en hebben vandaag geen enkele slagkracht meer. Bovendien hebben hun leiders er geen enkel belang bij dat het kapitalisme in vraag gesteld wordt. Ze houden hun basis in bedwang, anders verliezen ze immers hun belangrijke positie binnen het systeem. Wij vinden het tijd om de rekening te maken. We geloven niet meer dat een ander onze problemen wel zal oplossen. De verkiezingen van 7 juni zijn dan ook één groot lachwekkend circus. We kunnen enkel kiezen tussen veel kapitalisme of nog meer kapitalisme, tussen veel onderdrukking of nog meer onderdrukking. Het is tijd om onze levens zelf in handen te nemen!

Anarchisten organiseren zichzelf


Voor ons, anarchisten, is het niet naïef zich een wereld zonder kapitalisme in te beelden. Wat wel naïef is, is de hoop op een kapitalisme met een menselijk gezicht. Tijd om onszelf te bevrijden van vervelende systemen die ons vervreemden en verdelen. Tijd voor een anti-autoritaire samenleving, vrij van onderdrukking en gebaseerd op vrijheid en solidariteit. Daarom zullen we op 1 mei op straat komen. Ons protest geeft een gezicht aan allen die zich bewust verzetten tegen het kapitalisme en tegen autoriteit. We willen onze dromen over vrijheid en gelijkheid niet te koop stellen aan een wereld van consumptie en controle.

Daarom komen we op straat, met een eigen antikapitalistische stoet. Zo willen we van 1 mei weer een strijddag maken op een vrolijke en rebelse manier.

1er mai anticapitaliste et libertaire

La société est en crise. Des marchés financiers s'écroulent, des banques font faillite, des entreprises ferment, et des politiciens n'arrivent pas à contrôler et s'accrochent forcément au pouvoir,... Les architectes de ce système psychotique atterrissent avec une parachute en or, pour la grande majorité l'atterrissement sera plus dur... Grand temps pour remettre en question la cause de tout ceci. Des crises font partie du capitalisme puisqu'il n'y a aucune logique derrière l'idéologie systèmique de la croissance et du profit. Comme un être totalitaire il cherche toujours des marchés et des secteurs nouveaux pour garantir la croissance. Tout, la nature, les êtres humains et les animaux sont pressées comme des citrons et leur valeur est mesurée en fonction de leur utilité économique pour ensuite oui ou non être bon à être mis à la casse. Comme une éponge le capitalisme suce la vie et tout les aspects de l'existence humaine. Ce qui reste est une société aigre, inhumaine et de droite. D'une part la productivité du genre humain n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui; d'autre part nous constatons que l'inégalité mondiale n'a jamais auparavent été aussi cuisante. Le capitalisme est un système qui s'appuie sur l'exploitation et qui ne profite qu'à certains. Quoi que les social-démocrates et les syndicats affirment, plus de boulots et de pouvoir d'achat ne changeront en rien cette situation. La seule chose que plus de boulots et de pouvoir d'achat pourraient amener c'est la possibilité de travailler plus et plus longtemps et d'acheter plus de produits de consommation inutiles. Pour un temps l'existence devient plus supportable mais nous sommes et resterons des esclaves salariés. Si nous n'osons pas remettre en question fondamentalement le marché "libre" nous prenons parti pour une société de plus en plus sombre.

Détruisez le capitalisme! Nous sommes prêts pour la liberté!

Aujourd'hui il ne s'agit pas de réformer le capitalisme, il s'agit de lui dire adieu une fois pour toutes. Les tentatives incessantes des partis politiques et des syndicats pour faire des changements de l'intérieur de l'ordre économique actuel n'ont rien amenées. Leurs tactiques sont dépassées et n'ont plus aucune force de frappe aujourd'hui. En outre leurs leaders n'ont aucun interêt dans la remise en question du capitalisme.
Ils contrôlent leur base pour ne pas perdre leur position dominante à l'intérieur du système.. Nous trouvons qu'il est temps de faire les comptes. Nous ne croyons plus qu'un autre va résoudre nos problèmes. Les éléctions du 7 juin sont un grand cirque ridicule. Nous pouvons seulement choisir entre beaucoup de capitalisme et encore plus de capitalisme, entre beaucoup d'oppression et encore plus d'oppression. Il est temps de prendre nos vies entre nos mains!

Les anarchistes s'auto-organisent.

Pour nous, les anarchistes, il n'est pas naïf d'imaginer un monde sans capitalisme. Ce qui est naïf, c'est l'espoir pour un capitalisme à visage humain. Il est temps de nous libérer des systèmes ennuyeux qui nous aliénent et qui nous divisent. Il est temps pour une société anti-autoritaire, libre d'oppression et basée sur la liberté et la solidarité. Pour cette raison là nous allons descendre dans les rues au premier mai. Notre protestation donne un visage à tous(tes) qui s'opposent consciemment contre le capitalisme et l'autorité. Nous refusons de vendre nos rêves de liberté et d'égalité à un monde de consommation et de contrôle. Pour cette raison nous descendons dans la rue, avec un cortège anti-capitaliste à nous. Ainsi nous voulons faire à nouveau du premier mai une journée de lutte d'une façon gaie et rebelle.

De geschiedenis van 1 mei


Voor velen is 1 mei gewoon een dag vrijaf, één dag weg van de baas, de fabriek of de verstikkende saaiheid van de schoolbanken. Anderen trekken naar de 1 mei-stoet en het 'feest van de arbeid' waar sociaal-democratische partijbonzen en hoge pieten van de vakbond zich voor één dag voor doen als oprechte socialisten. Er wordt gezwaaid met rode vlaggen, het regent loze beloften, de partijleider spreekt de menigte toe als 'kameraden' en de internationale wordt gezongen. Even is er een sprankeltje hoop op een betere wereld, de herinnering aan vervlogen tijden van heftige strijd flakkert weer even op doch de volgende dag zitten de 'vertegenwoordigers van het volk' weer knus op hun zeteltjes in het parlement, aan tafel met de patroons of in één of andere bedrijfsraad de belangen van 'hun kameraden' verraden. De arbeidersters gaan met hangende schouders terug door de fabriekspoort, de leerlingen vegeteren verder op school, de gevangenissen en asielcentra blijven potdicht en het sprankeltje hoop van 1 mei is snel vergeten.

Deze platte bedoening op de dag van de arbeid is zo ridicuul dat een reactie niet kon uitblijven. Twee jaar geleden was er in Gent de ietwat hectische maar strijdbare achteruitgang-optocht door anarchisten van allerlei slag, vorig jaar werd de eerste mei door Gentse libertaire, autonome en grassroots-groepen en kollektieven uitgeroepen tot 'dag van de Anarchie'. En ook dit jaar wordt er een optocht georganiseerd, ditmaal met een duidelijke antikapitalistische boodschap. Misschien is dit het begin van een hele reeks revolutionaire 1 mei-acties waarmee een oude draad terug wordt opgenomen, want we mogen niet vergeten dat de roots van de eerste mei nauw zijn verweven met de geschiedenis van de anarchistische beweging.

Een stukje geschiedenis

Eind negentiende eeuw waren de Verenigde Staten het decor van een woelige sociale strijd. De arbeidersklasse leefde in de miserie en het wilde kapitalisme zorgde voor een uitzichtloze armoede. De politieke elite negeerde, conform haar dogmatische marktlogica, elke vraag naar een sociale politiek. Hierdoor radicaliseerde de werkende bevolking en kwam het tot wilde stakingen, massale betogingen en andere directe actie. Op 1 mei 1886 werd er een nationale algemene werkstaking uitgeroepen met als centrale eis de achturige werkdag. Anarchisten organiseerden mee acties op lokaal vlak. In Chicago, waar de arbeidersbeweging sterk stond en het anarchisme een grote aanhang had, staakten niet minder dan 40.000 arbeiders. De enorme betoging die door de straten trok verliep rustig. Twee dagen later (er werd in Chicago nog steeds gestaakt) kwam het echter tot rellen tussen stakers en stakingsbrekers. Toen de politie op de demonstranten schoot vielen er doden. In allerijl organiseerden de anarchisten een meeting en drukten ze pamfletten tegen de staat en haar gewelddadig repressieapparaat. Op deze meeting op de Haymarket-square werden toespraken gehouden en men riep op tot verdere acties. Onverwachts chargeerden de ordediensten en in de schermutseling die daarop volgde werd er een bom in de linie van de politie geworpen. Daarop begonnen de flikken wild in het rond te schieten en de Haymarket werd een waar bloedbad. 's Anderendaags werden acht mensen uit de harde kern van de anarchistische beweging gearresteerd en als zondebok opgevoerd. Zonder dat de aanslag grondig onderzocht was werden ze allen veroordeeld voor moord en samenzwering tegen de staat. Drie van hen kregen levenslang, één pleegde zelfmoord en de andere vier werden opgehangen, zij staan sindsdien bekend als de Haymarket-martelaren.

Later bleek dat de bom geworpen was door een provocateur en dat de anarchistische militanten onschuldig waren. Ze werden het slachtoffer van de willekeur van de staat en de panische angsten van een burgerij die vreesde haar privileges te verliezen. Geschokt door deze wrede repressie besloot de socialistische internationale in 1889 dit drama elk jaar te herdenken en 1 mei uit te roepen tot internationale dag van de arbeid, zodat het bloedbad van de Haymarket nooit zou worden vergeten. De anarchisten waarschuwden dat de eerste mei geen feestdag maar een strijddag moest worden.

1 mei vandaag

Anno 2009 lijkt er weinig over gebleven te zijn van wat ooit een strijddag was. Zeker in onze regio heeft 1 mei meer weg van een politiek inhoudsloze reünie van mediageile sociaal-democraten dan van een dag van sociale strijd. Een mens vraagt zich af hoe SPA-politici 'Ontwaakt verworpenen der aarde' over hun lippen krijgen terwijl ze er in hun regeringen zelf jarenlang voor hebben gezorgd dat de verworpenen der aarde tot op vandaag worden geïllegaliseerd en wachtend op hun deportatie worden opgesloten in gesloten centra, dat arbeiders alsmaar langer en meer moeten werken voor alsmaar minder loon, terwijl het patronaat haar decadente levensstijl behoudt. De burgemeester van Gent, die zichzelf een echte socialist noemt, is verantwoordelijk voor het lot van talloze Roma-families die worden opgejaagd en op straat moeten leven, terwijl er honderden gebouwen leegstaan. Dat de 'echte socialist' de tweede strofe van de internationale is vergeten ('De Staat verdrukt, de Wet is gelogen...') is duidelijk.

Ook dit jaar eisen wij 1 mei op, we maken er opnieuw een strijddag van. Vechten voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit is meer dan ooit nodig. Tot dan!

Anarchie! Sociale Revolutie! De straat is van ons!

l'histoire du premier mai

Pour beaucoup de gens le premier mai est simplement un jour de congé, une journée loin du patron, de l'usine ou de la monotonie étouffante des bancs d'école. Pour d'autres, l'important est d'aller au cortège du Premier Mai où les chefs de partis et les leaders du syndicat se font ,pour une journée ,passer pour des socialistes sincères. On agite les drapeaux rouges, il pleut des fausses promesses, le chef de parti s'adresse à la foule avec 'camarades' et on chante l'Internationale. Pendant un instant il y a une étincelle d'espoir pour un monde meilleur, le souvenir de la lutte violente des temps passés se ranime un instant, mais le lendemain les 'représentants du peuple' sont bien dans leur peluche au parlement, à table avec les patrons dans quelconque conseil d'entreprise en train de trahir les interêts de 'leurs camarades'. Les travailleurs/ses repassent sous la porte de l'usine les épaules basses, les élèves continuent à végéter à l'école, les prisons et les centres fermés restent fermés et l'étincelle d'espoir du premier mai est vite oubliée.
Le remue-ménage trivial de la journée du travail est tellement ridicule qu' il est impossible de ne pas réagir. Il y a deux ans Gand a connu un "défilé du recul" un peu agité mais combatif, fait par des anarchistes toutes tendances confondues. L' année passée le premier mai a été proclamé la 'journée de l'Anarchie'. Cette année aussi on organise une manifestation, cette fois avec un message anticapitaliste clair. Peut-être s'agit-il d'un recommencement de toute une série d'actions révolutionnaires , la reprise d'une tradition, car nous ne devons pas oublier que les racines du premier mai sont intimement mêlées à l'histoire du mouvement anarchiste.

Un bout d'histoire

A la fin du 19ième siècle les Etats Unis étaient la scène d'une lutte sociale effervescente. La classe ouvrière vivait dans la misère et le capitalisme sauvage causait une pauvreté sans espoir. L'élite politique conforme à sa logique de marché dogmatique,refusait chaque demande d'une politique sociale. De ce fait la population ouvrière se radicalisait en organisant des grèves sauvages, des manifestations de masse et d'autres actions directes. Au premier mai 1886 une grève générale et nationale était proclamée pour la journèe de travail de 8 heures. Parallèllement les anarchistes organisaient des actions locales. A Chicago, où le mouvement ouvrier était fort et l'anarchisme avait beaucoup de partisants, 40.000 travailleurs/ses faisaient la grève. La manifestation énorme qui défila dans les rues se déroula dans le calme. Deux jours plus tard (il y avait toujours la grève à Chicago) des émeutes ont éclaté entre des grèvistes et des briseurs de grève. La police tira sur les manifestants et il y eut plusieurs morts. En toute hâte les anarchistes organisèrent un rassemblement et imprimèrent des tracts contre l'état et son appareil de répression violent. A ce rassemblement ,au marché du Haymarket ,on fit des discours et on lança un appel à des actions ultérieures. Subitement les forces de l'ordre ont chargé et pendant l'accrochage qui suivit une bombe a été jetée dans les rangs de la police. Ensuite la police a commencé à tirer dans la foule et le Haymarket devint un bain de sang. Le lendemain 8 personnes du noyau dur du mouvement anarchiste ont été arrêtées et présentées comme bouc émissaire. Elles furent toutes condamnées pour meurtre et conspiration contre l'Etat, alors que l'enquête sur l'assassinat n'avait pas été approfondie et qu'aucune preuve n'avait été apporté . Trois ont été condamnées à perpétuité, une s'est suicidée et les quatre autres ont été pendues, depuis lors elles sont connues comme les martyres de Haymarket.
Ultérieurement on apprit que la bombe avait été jetée par un agent-provocateur et que les militants anarchistes étaient innocents. Ils furent victimes de la jouissance de l'Etat et des angoisses de la bourgeoisie craignant de perdre ses privilèges.
Choquée par cette répression cruelle l'internationale socialiste a décidé en 1889 de commémorer ce drame tout les ans et de proclamer le premier mai comme journée internationale du travail, de sorte que le carnage de Haymarket ne soit jamais oublié. Les anarchistes dirent que le premier mai ne devait pas devenir un jour de fête mais une journée de lutte.

le premier mai aujourd'hui

En 2009, le Premier Mai n'est plus considéré comme une journée de lutte mais plutôt comme une réunion politiquement vide de sociaux-democrates plus soucieux de leur image dans les médias que d'en faire une journée de lutte sociale.

Comment les politiciens SPA (PS) arrivent à articuler 'Debout les damnés de la terre' alors que pendant des années ils ont participé à ce que les damnés de la terre deviennent des illégaux et des expulsables dans des centres fermés, que les travailleurs/ses doivent travailler plus et plus longtemps pour moins de salaire, lorsque le patronat maintient un style de vie décadent.? Le bourgemestre de Gand, qui se dit un vrai socialiste, est responsable du sort de beaucoup de familles Roms qui sont persécutées et doivent vivre dans les rues, alors qu'il y a des centaines de bâtiments vides. C'est clair que le 'vrai socialiste' a oublié la troisième strophe de l'Internationale ('L'Etat comprime et la loi triche').

Cette année , nous réclamons que le Premier Mai redevienne une réelle journée de lutte. Plus que jamais le combat pour la liberté, l'égalité et la solidarité est nécessaire. Soyons tous(tes) au
premier mai!

Anarchie! Révolution Sociale! La rue est à nous!